About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dash
Last Updated: 10/04/05 18:28
Viewed 3433 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 80.21%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10979)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 85:34
Þaidime praëjusios dienos 350 dienos
Þaidimas iðsaugotas 254
Apsilankymai ligoninëje 131
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 960
Suvalgyti patiekalai 176
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 282 bandymø
41.49%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 48 de 50
96%
Surinktos kriauklës 49 de 50
98%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 2
Tolimiausias metimas 9.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 2530
Þaidëjo statistikos
Storumas 29%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 32.00%
Progresas su Michelle 32.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 2.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 75
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 92.59%
Priklausanèios teritorijos 50
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 50
Verbuoti gaujos nariai 47
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 47
Viso nuþudyta gaujø nariø 173
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3085
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $195.700,00
Mados biudþetas $39.195,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.189,00
Kirpyklø biudþetas $3.215,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.950,00
Maisto biudþetas $1.694,00
Visas apsipirkimo biudþetas $255.793,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $789.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.214.429,00
Loðimuose laimëti pinigai $568.456,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $645.973,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
42742 ið 57316
74.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 241
Tavo nuþudyti þmonës 8214
Kitø nuþudyti þmonës 1241
Nuþudyti nusikaltëliai 209
Nuþudyti gaujø nariai 3018
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4242
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1282
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 183
Pridaryta þalos uþ $4.850.278,00
Perðautos padangos 520
Ðûviai á galvà 3653
Sukelti gaisrai 587
Policija
policijos kyðiai 18
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1300
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 520
Paisekimas 41.49%
Keliskart suimtas 17
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1868.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 910º
Rasti unikalûs ðuoliai 21 de 70
30%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 de 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 251.92m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 75.55m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 48.89m
Ilgiausiai dviem ratais 0:08
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:24
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3325367.99m
Pësèiomis nueita 369891.41m
Plaukte nuplaukta 14706.71m
Automobiliu nuvaþiuota 1626312.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 18975.81m
Motociklu nuvaþiuota 871391.38m
Laivu nuplaukta 85028.39m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 760.46m
Sraigtasparniu nuskrista 72116.55m
Lëktuvu nuskrista 250252.78m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13454.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 2478.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:30
Laikas su raketine kuprine 0:58
Skrydþiø laikas 1:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 119
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 112
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 8
Greitàja iðgelbëti þmonës 51
Taksi uþdirbti pinigai $935,00
Nuveþti keleiviai 10
Pereitos sunkveþimiø misijos 11
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $44.320,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:00
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 130
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 20
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:42
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 4
Geriausias laikas - Vinewood 2:55
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:51
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:24
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:45
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!