About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dash
Last Updated: 10/04/05 18:28
Viewed 3492 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.21%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10979)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 85:34
Miniête dni w grze 350 dni
Iloœæ zapisañ gry 254
Liczba odwiedzin w szpitalu 131
Razy utopiony 0
Szczêœcie 960
Liczba zjedzonych posi³ków 176
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 282 próbach
41.49%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 48 de 50
96%
Zebrane ostrygi 49 de 50
98%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 2
Najdalszy skok na rowerze 9.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 2530
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 29%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 100%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 32.00%
Postêp z Michelle 32.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 2.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 75
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 92.59%
Utrzymane terytoria 50
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 50
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 47
Zabici zrekrutowani 47
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 173
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3085
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $195 700,00
Kasa wydana na modê $39 195,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 189,00
Kasa wydana na fryzjera $3 215,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $13 950,00
Kasa wydana na jedzenie $1 694,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $255 793,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $789 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 214 429,00
Kasa wygrana w kasynach $568 456,00
Kasa przegrana w kasynach $645 973,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
42742 z 57316
74.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 241
Ludzie zniszczeni przez ciebie 8214
Ludzie zniszczeni przez innych 1241
Zniszczeni kryminaliœci 209
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3018
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4242
Zniszczone pojazdy ziemne 1282
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 183
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 850 278,00
Liczba przebitych kó³ 520
Liczba strza³ów w g³owê 3653
Wywo³ane po¿ary 587
Policja
Iloœæ ³apówek 18
Liczba zdobytych gwiazdek 1300
Liczba straconych gwiazdek 520
EfektywnoϾ 41.49%
Razy z³apany 17
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1868.00m
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 910º
Unikalne skoki znalezione 21 de 70
30%
Unikalne skoki wykonane 7 de 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 251.92m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 75.55m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 48.89m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:08
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:55
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:24
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3325367.99m
Dystans pokonany na nogach 369891.41m
Dystans pokonany wp³aw 14706.71m
Dystans pokonany samochodem 1626312.50m
Dystans pokonany rowerem 18975.81m
Dystans pokonany motocyklem 871391.38m
Dystans pokonany ³odzi¹ 85028.39m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 760.46m
Dystans pokonany helikopterem 72116.55m
Dystans pokonany samolotem 250252.78m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 13454.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 2478.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:30
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:58
Czas lotu 1:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 119
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 112
Najwy¿szy poziom jako medyk 8
Ludzie uratowani w misji medyka 51
Kasa zarobiona w taksówce $935,00
Podwiezieni pasa¿erowie 10
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 11
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $44 320,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:00
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 130
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 20
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:42
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 4
Najlepszy czas w Vinewood 2:55
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:51
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:45
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!