About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: deFect
Last Updated: 08/06/05 19:23
Viewed 2913 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.66%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7558)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 44:47
Miniête dni w grze 184 dni
Iloœæ zapisañ gry 268
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 13
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
116 po 199 próbach
58.29%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 75%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 27%
Musku³y 76%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 92%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 21.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 22.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1800
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $125 920,00
Kasa wydana na modê $35 011,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 085,00
Kasa wydana na fryzjera $1 945,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $108 330,00
Kasa wydana na jedzenie $112,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $265 403,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $374 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $55,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $55,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11113 z 18747
59.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 71
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3041
Ludzie zniszczeni przez innych 418
Zniszczeni kryminaliœci 81
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1738
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2879
Zniszczone pojazdy ziemne 640
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 605 652,00
Liczba przebitych kó³ 151
Liczba strza³ów w g³owê 2272
Wywo³ane po¿ary 285
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 275
Liczba straconych gwiazdek 213
EfektywnoϾ 58.29%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1047º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1849.62ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 181.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 131.87ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:44
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:49
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6501689.49ft
Dystans pokonany na nogach 531909.44ft
Dystans pokonany wp³aw 7423.01ft
Dystans pokonany samochodem 3433203.75ft
Dystans pokonany rowerem 58010.43ft
Dystans pokonany motocyklem 1555552.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 70460.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1254.13ft
Dystans pokonany helikopterem 123565.79ft
Dystans pokonany samolotem 661602.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 46226.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12480.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 27 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 145
Wykonane poziomy na strzelnicy 4 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:47
Najlepszy czas w Heli Hell 5:34

Get Stats Like These!