About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: demonzrulaz
Last Updated: 04/18/08 23:05
Viewed 2565 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny OG (232071)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 38:43
Miniête dni w grze 141 dni
Iloœæ zapisañ gry 156
Liczba odwiedzin w szpitalu 17
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 5
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 124
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 170 próbach
65.88%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 52 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 30lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 11.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 13.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 36
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 45
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1379
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Angeles Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 000,00
Kasa wydana na modê $2 038,00
Kasa wydana na tatua¿e $520,00
Kasa wydana na fryzjera $1 800,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $8 625,00
Kasa wydana na jedzenie $24,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $16 857,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $954 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
29124 z 29131
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 307
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2764
Ludzie zniszczeni przez innych 435
Zniszczeni kryminaliœci 39
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1326
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2211
Zniszczone pojazdy ziemne 537
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 843
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 086 397,00
Liczba przebitych kó³ 115
Liczba strza³ów w g³owê 375
Wywo³ane po¿ary 2747
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 2001
Liczba straconych gwiazdek 33
EfektywnoϾ 65.88%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 180.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 302º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 257.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4887709.83ft
Dystans pokonany na nogach 432709.63ft
Dystans pokonany wp³aw 5624.11ft
Dystans pokonany samochodem 2532400.75ft
Dystans pokonany rowerem 45699.01ft
Dystans pokonany motocyklem 893435.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25582.48ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 196962.66ft
Dystans pokonany samolotem 755296.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:21
Czas lotu 1:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 5:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 11
Najlepszy czas w dirt track 6:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:31
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!