About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dkeegh
Last Updated: 06/21/05 04:24
Viewed 3457 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.96%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8979)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 43:39
Þaidime praëjusios dienos 170 dienos
Þaidimas iðsaugotas 233
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
120 ið 180 bandymø
66.67%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 6 out of 50
12%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 11.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2640
Þaidëjo statistikos
Storumas 23%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 98%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 62.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 46
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1795
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $181.920,00
Mados biudþetas $55.530,00
Tatuiruoèiø biudþetas $132,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $55.108,00
Maisto biudþetas $385,00
Visas apsipirkimo biudþetas $291.025,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $889.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.046.195,00
Loðimuose laimëti pinigai $306.070,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $740.125,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16432 ið 24858
66.1%
Sunaudota sprogmenø (kg) 124
Tavo nuþudyti þmonës 3424
Kitø nuþudyti þmonës 524
Nuþudyti nusikaltëliai 123
Nuþudyti gaujø nariai 1709
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3191
Sunaikinti automobiliai/motociklai 678
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 130
Pridaryta þalos uþ $3.355.862,00
Perðautos padangos 242
Ðûviai á galvà 1001
Sukelti gaisrai 608
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 277
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 66.67%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 39
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 18
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 7777º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1571.01ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:58
Toliausiai ant priekinio rato 231.20ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 200.99ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5174298.98ft
Pësèiomis nueita 466139.25ft
Plaukte nuplaukta 24559.69ft
Automobiliu nuvaþiuota 2723811.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 76060.70ft
Motociklu nuvaþiuota 826065.31ft
Laivu nuplaukta 115546.51ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 205514.31ft
Lëktuvu nuskrista 696458.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 40143.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 106
Taksi uþdirbti pinigai $14.158,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $23.780,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 21:34
Pristatyti siuntiniai 30
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 6:31
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:01
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:52
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:27
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:28
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 6:49
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:24
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 5:49

Get Stats Like These!