About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dm
Last Updated: 05/04/06 12:17
Viewed 3544 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7882)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 43:41
Þaidime praëjusios dienos 169 dienos
Þaidimas iðsaugotas 240
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 34
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
112 ið 153 bandymø
73.2%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 7650
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 58%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 10%
Raumenys 88%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 90%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 39.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 38
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 41.51%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 28
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 29
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1182
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $9.380,00
Mados biudþetas $175,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.710,00
Maisto biudþetas $16,00
Visas apsipirkimo biudþetas $16.831,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $468.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.050.252,00
Loðimuose laimëti pinigai $950.102,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $100.150,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9892 ið 18206
54.33%
Sunaudota sprogmenø (kg) 105
Tavo nuþudyti þmonës 3024
Kitø nuþudyti þmonës 401
Nuþudyti nusikaltëliai 134
Nuþudyti gaujø nariai 1133
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2710
Sunaikinti automobiliai/motociklai 658
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $2.648.292,00
Perðautos padangos 158
Ðûviai á galvà 1400
Sukelti gaisrai 397
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 418
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 241
Paisekimas 73.2%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 200.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 284º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1403.23ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 163.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 151.11ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:08
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 18:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6723329.06ft
Pësèiomis nueita 394863.13ft
Plaukte nuplaukta 24219.18ft
Automobiliu nuvaþiuota 3499646.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 25230.18ft
Motociklu nuvaþiuota 1728731.25ft
Laivu nuplaukta 243540.94ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 354012.47ft
Lëktuvu nuskrista 440595.41ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12490.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:25
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 1:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 118
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 108
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $16.245,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 66
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!