About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dm
Last Updated: 05/04/06 12:17
Viewed 3585 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.80%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7882)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 43:41
Miniête dni w grze 169 dni
Iloœæ zapisañ gry 240
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 153 próbach
73.2%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 7650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 58%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 10%
Musku³y 88%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 90%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 39.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 38
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 41.51%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 28
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1182
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 380,00
Kasa wydana na modê $175,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $7 710,00
Kasa wydana na jedzenie $16,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $16 831,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $468 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 050 252,00
Kasa wygrana w kasynach $950 102,00
Kasa przegrana w kasynach $100 150,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9892 z 18206
54.33%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 105
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3024
Ludzie zniszczeni przez innych 401
Zniszczeni kryminaliœci 134
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1133
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2710
Zniszczone pojazdy ziemne 658
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 104
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 648 292,00
Liczba przebitych kó³ 158
Liczba strza³ów w g³owê 1400
Wywo³ane po¿ary 397
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 418
Liczba straconych gwiazdek 241
EfektywnoϾ 73.2%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 200.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 284º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1403.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 163.62ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 151.11ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 18:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6723329.06ft
Dystans pokonany na nogach 394863.13ft
Dystans pokonany wp³aw 24219.18ft
Dystans pokonany samochodem 3499646.50ft
Dystans pokonany rowerem 25230.18ft
Dystans pokonany motocyklem 1728731.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 243540.94ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 354012.47ft
Dystans pokonany samolotem 440595.41ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12490.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:25
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 1:24
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 118
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 108
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $16 245,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 66
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!