About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dmhc
Last Updated: 12/02/05 09:24
Viewed 3010 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4507)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 26:58
Þaidime praëjusios dienos 125 dienos
Þaidimas iðsaugotas 216
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 115 bandymø
86.09%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5590
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 62%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 48%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 26.42%
Priklausanèios teritorijos 14
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 230
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 114
Viso nuþudyta gaujø nariø 186
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 816
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $268.560,00
Mados biudþetas $12.374,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.383,00
Kirpyklø biudþetas $910,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.916,00
Maisto biudþetas $90,00
Visas apsipirkimo biudþetas $289.883,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $244.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $100,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17043 ið 17175
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 128
Tavo nuþudyti þmonës 2732
Kitø nuþudyti þmonës 530
Nuþudyti nusikaltëliai 36
Nuþudyti gaujø nariai 836
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2436
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1072
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 33
Pridaryta þalos uþ $2.635.638,00
Perðautos padangos 150
Ðûviai á galvà 1108
Sukelti gaisrai 428
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 359
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 159
Paisekimas 86.09%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 430.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 335º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4509.12ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 2:03
Toliausiai ant priekinio rato 116.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 189.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3351781.88ft
Pësèiomis nueita 413713.44ft
Plaukte nuplaukta 6606.61ft
Automobiliu nuvaþiuota 1669868.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 268067.03ft
Motociklu nuvaþiuota 582911.56ft
Laivu nuplaukta 23028.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 56700.65ft
Lëktuvu nuskrista 314065.34ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 16820.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 55
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:54
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!