About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dmhc
Last Updated: 12/02/05 09:24
Viewed 3011 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.29%
Ranking kryminalny Jacker (4507)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 26:58
Miniête dni w grze 125 dni
Iloœæ zapisañ gry 216
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 10
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 115 próbach
86.09%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 62%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 48%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 26.42%
Utrzymane terytoria 14
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 230
Zabici zrekrutowani 114
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 186
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 816
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $268 560,00
Kasa wydana na modê $12 374,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 383,00
Kasa wydana na fryzjera $910,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $7 916,00
Kasa wydana na jedzenie $90,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $289 883,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $244 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $100,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17043 z 17175
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 128
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2732
Ludzie zniszczeni przez innych 530
Zniszczeni kryminaliœci 36
Zniszczeni cz³onkowie gangów 836
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2436
Zniszczone pojazdy ziemne 1072
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 33
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 635 638,00
Liczba przebitych kó³ 150
Liczba strza³ów w g³owê 1108
Wywo³ane po¿ary 428
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 359
Liczba straconych gwiazdek 159
EfektywnoϾ 86.09%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 430.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 335º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4509.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 2:03
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 116.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 189.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:05
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3351781.88ft
Dystans pokonany na nogach 413713.44ft
Dystans pokonany wp³aw 6606.61ft
Dystans pokonany samochodem 1669868.75ft
Dystans pokonany rowerem 268067.03ft
Dystans pokonany motocyklem 582911.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23028.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 56700.65ft
Dystans pokonany samolotem 314065.34ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 16820.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 55
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:54
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!