About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: drav
Last Updated: 08/03/05 18:23
Viewed 3172 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 94.12%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9276)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 55:56
Miniête dni w grze 202 dni
Iloœæ zapisañ gry 233
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 940
Liczba zjedzonych posi³ków 45
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 262 próbach
54.2%
Zamalowane tagi 36 out of 100
36%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 47 out of 50
94%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3680
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 25%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 47
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1783
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $251 720,00
Kasa wydana na modê $389,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $14 815,00
Kasa wydana na jedzenie $476,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $267 220,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $850 310,00
Kasa wygrana w kasynach $2 550 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 040 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15789 z 28506
55.39%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 128
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3654
Ludzie zniszczeni przez innych 555
Zniszczeni kryminaliœci 183
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1705
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3011
Zniszczone pojazdy ziemne 885
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 890 933,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 1514
Wywo³ane po¿ary 362
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 372
Liczba straconych gwiazdek 252
EfektywnoϾ 54.2%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 732º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1370.31ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 211.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 113.49ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9541176.33ft
Dystans pokonany na nogach 502227.22ft
Dystans pokonany wp³aw 21282.96ft
Dystans pokonany samochodem 4940437.50ft
Dystans pokonany rowerem 200960.03ft
Dystans pokonany motocyklem 2377404.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 54503.02ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 125385.73ft
Dystans pokonany samolotem 1272745.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 43606.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2623.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:19
Czas lotu 1:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 19
Kryminaliœci zabici w Vigilante 162
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 358,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 220,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $9 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:45
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 26
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:07
NRG-500 Najlepszy czas 2:38
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:51
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:00
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:44
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:57
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:10
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 5:14
Najlepszy czas w Barnstorming 5:27
Najlepszy czas w Military Service 15:20
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:02
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:13
Najlepszy czas w Heli Hell 8:38

Get Stats Like These!