About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dsgsg
Last Updated: 11/20/05 07:45
Viewed 3117 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 69.52%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12560)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 41:20
Þaidime praëjusios dienos 185 dienos
Þaidimas iðsaugotas 297
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 16
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 226
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 138 bandymø
72.46%
Perpurkðti grafitai 11 von 100
11%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 2 von 50
4%
Surinktos kriauklës 0 von 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 5.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 4300
Þaidëjo statistikos
Storumas 16%
Iðtvermë 83%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 42%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 23%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Leutnant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 79.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 11.00%
Progresas su Barbara 72.00%
Progresas su Katie 19.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 80
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 96.30%
Priklausanèios teritorijos 52
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 52
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 57
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2841
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.117.280,00
Mados biudþetas $79.955,00
Tatuiruoèiø biudþetas $988,00
Kirpyklø biudþetas $2.750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $103.657,00
Maisto biudþetas $107,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.297.937,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $1.019.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30631 ið 61587
49.74%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 4628
Kitø nuþudyti þmonës 382
Nuþudyti nusikaltëliai 50
Nuþudyti gaujø nariai 2796
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3964
Sunaikinti automobiliai/motociklai 626
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 284
Pridaryta þalos uþ $3.147.568,00
Perðautos padangos 166
Ðûviai á galvà 779
Sukelti gaisrai 677
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1089
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 874
Paisekimas 72.46%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Dreifacher Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 93.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 847º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 von 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 537.85m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 65.10m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 133025776.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1292543.69m
Pësèiomis nueita 209307.19m
Plaukte nuplaukta 2963.39m
Automobiliu nuvaþiuota 432505.00m
Dviraèiu nuvaþiuota 58642.00m
Motociklu nuvaþiuota 334190.44m
Laivu nuplaukta 3367.18m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4823.06m
Sraigtasparniu nuskrista 42340.79m
Lëktuvu nuskrista 192249.64m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 9314.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 2841.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:33
Laikas su raketine kuprine 1:04
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 34
Pereiti tiro lygiai 3 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!