About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dsgsg
Last Updated: 11/20/05 07:45
Viewed 3038 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 69.52%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12560)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 41:20
Miniête dni w grze 185 dni
Iloœæ zapisañ gry 297
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 226
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 138 próbach
72.46%
Zamalowane tagi 11 von 100
11%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 2 von 50
4%
Zebrane ostrygi 0 von 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 5.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 4300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 16%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 23%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard $0.00
Ranga pilota Leutnant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 79.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 11.00%
Postêp z Barbar¹ 72.00%
Postêp z Katie 19.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 80
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 96.30%
Utrzymane terytoria 52
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 52
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 57
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2841
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 117 280,00
Kasa wydana na modê $79 955,00
Kasa wydana na tatua¿e $988,00
Kasa wydana na fryzjera $2 750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $103 657,00
Kasa wydana na jedzenie $107,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 297 937,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 019 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30631 z 61587
49.74%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 97
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4628
Ludzie zniszczeni przez innych 382
Zniszczeni kryminaliœci 50
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2796
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3964
Zniszczone pojazdy ziemne 626
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 284
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 147 568,00
Liczba przebitych kó³ 166
Liczba strza³ów w g³owê 779
Wywo³ane po¿ary 677
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 1089
Liczba straconych gwiazdek 874
EfektywnoϾ 72.46%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Dreifacher Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 93.00m
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 847º
Unikalne skoki znalezione 6 von 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 1 von 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 537.85m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 65.10m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 133025776.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1292543.69m
Dystans pokonany na nogach 209307.19m
Dystans pokonany wp³aw 2963.39m
Dystans pokonany samochodem 432505.00m
Dystans pokonany rowerem 58642.00m
Dystans pokonany motocyklem 334190.44m
Dystans pokonany ³odzi¹ 3367.18m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4823.06m
Dystans pokonany helikopterem 42340.79m
Dystans pokonany samolotem 192249.64m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 9314.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 2841.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:04
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 34
Wykonane poziomy na strzelnicy 3 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!