About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dubble_u
Last Updated: 03/29/06 20:21
Viewed 2777 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9814)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 54:20
Miniête dni w grze 155 dni
Iloœæ zapisañ gry 61
Liczba odwiedzin w szpitalu 11
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 162
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 204 próbach
71.57%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5480
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 25%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 39
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 34
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 69.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1290
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $28 101,00
Kasa wydana na tatua¿e $920,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $38 994,00
Kasa wydana na jedzenie $324,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $66 789,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $700,00
Kasa wygrana w kasynach $2 900,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 25
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 500,00
Najwiêkszy ³up $12 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16802 z 19865
84.58%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 584
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3682
Ludzie zniszczeni przez innych 679
Zniszczeni kryminaliœci 85
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1198
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 2680
Zniszczone pojazdy ziemne 1042
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 148
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 804 374,00
Liczba przebitych kó³ 283
Liczba strza³ów w g³owê 941
Wywo³ane po¿ary 725
Policja
Iloœæ ³apówek 45
Liczba zdobytych gwiazdek 653
Liczba straconych gwiazdek 379
EfektywnoϾ 71.57%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 25
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 2961º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2110.69ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 291.49ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 35.65ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:42
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8745302.09ft
Dystans pokonany na nogach 686944.25ft
Dystans pokonany wp³aw 45922.04ft
Dystans pokonany samochodem 4793139.50ft
Dystans pokonany rowerem 346513.53ft
Dystans pokonany motocyklem 1424432.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 120747.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 534605.06ft
Dystans pokonany samolotem 759637.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 33360.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:04
Czas lotu 2:30
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $30 234,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 220,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:46
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 58
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 1:37
NRG-500 Najlepszy czas 2:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:11
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:56
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:19
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:52
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 2:30
Najlepszy czas w Barnstorming 5:18
Najlepszy czas w Military Service 15:01
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:46
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:30
Najlepszy czas w Heli Hell 6:27

Get Stats Like These!