About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: duracell_X
Last Updated: 09/05/05 20:34
Viewed 2773 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 95.72%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10825)
Paskutinë Pereita Misija Military Service
Þaidimo laikas 92:15
Þaidime praëjusios dienos 339 dienos
Þaidimas iðsaugotas 429
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 176
Perdaþyti automobiliai 86
Gimnastikos salë aplankyta 26
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
136 ið 320 bandymø
42.5%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 94.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4180
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 13%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 6.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 9.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 121
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1870
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $639.040,00
Mados biudþetas $1.712,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $128,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $134.193,00
Maisto biudþetas $1.803,00
Visas apsipirkimo biudþetas $765.248,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 20
Parduota pavogtø dalykø 56
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.120,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19948 ið 40746
48.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 90
Tavo nuþudyti þmonës 3623
Kitø nuþudyti þmonës 774
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 1868
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3074
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2451
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 198
Pridaryta þalos uþ $3.665.177,00
Perðautos padangos 316
Ðûviai á galvà 1009
Sukelti gaisrai 1234
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 527
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 403
Paisekimas 42.5%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1372º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3148.52ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:49
Toliausiai ant priekinio rato 639.04ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:12
Toliausiai dviem ratais 256.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:46
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:46
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12772511.42ft
Pësèiomis nueita 807353.81ft
Plaukte nuplaukta 40811.92ft
Automobiliu nuvaþiuota 5533395.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 579014.38ft
Motociklu nuvaþiuota 2153502.50ft
Laivu nuplaukta 86260.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 604674.63ft
Lëktuvu nuskrista 2814341.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 153156.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:12
Laikas su raketine kuprine 3:10
Skrydþiø laikas 4:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $9.493,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.605,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 21:45
Pristatyti siuntiniai 55
Padarytos nuotraukos 87
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 1:55
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:50
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:11
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:00
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:28
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:06
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:27
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:51
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:44
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 7:19
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:34
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:44
Geriausias laikas - World War Aces 1:59
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 5:22
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:23
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:13
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!