About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: duracell_X
Last Updated: 09/05/05 20:34
Viewed 2772 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.72%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10825)
Ostatnia Wykonana Misja Military Service
Czas grania 92:15
Miniête dni w grze 339 dni
Iloœæ zapisañ gry 429
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 176
Przemalowania samochodów 86
Iloœæ odwiedzin na si³owni 26
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
136 po 320 próbach
42.5%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 94.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4180
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 13%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 6.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 9.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 37
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 121
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1870
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $639 040,00
Kasa wydana na modê $1 712,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $128,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $134 193,00
Kasa wydana na jedzenie $1 803,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $765 248,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 20
Liczba sprzedanych ³upów 56
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 240,00
Najwiêkszy ³up $5 120,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19948 z 40746
48.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 90
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3623
Ludzie zniszczeni przez innych 774
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1868
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3074
Zniszczone pojazdy ziemne 2451
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 198
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 665 177,00
Liczba przebitych kó³ 316
Liczba strza³ów w g³owê 1009
Wywo³ane po¿ary 1234
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 527
Liczba straconych gwiazdek 403
EfektywnoϾ 42.5%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1372º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3148.52ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:49
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 639.04ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 256.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:46
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:46
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12772511.42ft
Dystans pokonany na nogach 807353.81ft
Dystans pokonany wp³aw 40811.92ft
Dystans pokonany samochodem 5533395.50ft
Dystans pokonany rowerem 579014.38ft
Dystans pokonany motocyklem 2153502.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 86260.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 604674.63ft
Dystans pokonany samolotem 2814341.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 153156.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:12
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 3:10
Czas lotu 4:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $9 493,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 605,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 6
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:45
Dostarczone paczki 55
Pstrykniête zdjêcia 87
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 1:55
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:50
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:46
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:11
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:00
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:28
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:06
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:27
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:51
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:44
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 7:19
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:34
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:44
Najlepszy czas w World War Aces 1:59
Najlepszy czas w Barnstorming 5:19
Najlepszy czas w Military Service 5:22
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:23
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:13
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!