About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dyee357
Last Updated: 08/13/05 03:42
Viewed 3184 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 95.72%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13412)
Paskutinë Pereita Misija Barnstorming
Þaidimo laikas 73:50
Þaidime praëjusios dienos 354 dienos
Þaidimas iðsaugotas 653
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 47
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
137 ið 250 bandymø
54.8%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5790
Þaidëjo statistikos
Storumas 42%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 31%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 72%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 29
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 17
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 10.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 26.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 103
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 58
Verbuoti gaujos nariai 31
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 29
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3724
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.260,00
Mados biudþetas $2.218,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.640,00
Kirpyklø biudþetas $1.750,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $474,00
Visas apsipirkimo biudþetas $12.342,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30637 ið 41967
73%
Sunaudota sprogmenø (kg) 119
Tavo nuþudyti þmonës 6678
Kitø nuþudyti þmonës 689
Nuþudyti nusikaltëliai 336
Nuþudyti gaujø nariai 3624
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6098
Sunaikinti automobiliai/motociklai 964
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 158
Pridaryta þalos uþ $5.875.084,00
Perðautos padangos 379
Ðûviai á galvà 2406
Sukelti gaisrai 1142
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 667
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 326
Paisekimas 54.8%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1075º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 241.16ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 178.93ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9759650.27ft
Pësèiomis nueita 1043041.44ft
Plaukte nuplaukta 27197.95ft
Automobiliu nuvaþiuota 4222276.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 194363.52ft
Motociklu nuvaþiuota 3013529.25ft
Laivu nuplaukta 69149.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 192296.27ft
Lëktuvu nuskrista 910843.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 49316.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 37636.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:35
Laikas su raketine kuprine 1:02
Skrydþiø laikas 1:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 261
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 188
Taksi uþdirbti pinigai $14.574,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.285,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:10
Pristatyti siuntiniai 89
Padarytos nuotraukos 61
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:43
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 6
Geriausias laikas - Freeway 2:33
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:47
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:54
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:23
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:11
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:40
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:27
Geriausias laikas - World War Aces 2:29
Geriausias laikas - Barnstorming 6:14
Geriausias laikas - Military Service 15:32
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:00
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:07
Geriausias laikas - Heli Hell 7:12

Get Stats Like These!