About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dyee357
Last Updated: 08/13/05 03:42
Viewed 3226 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.72%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13412)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 73:50
Miniête dni w grze 354 dni
Iloœæ zapisañ gry 653
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 47
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
137 po 250 próbach
54.8%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5790
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 42%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 72%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 29
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 17
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 10.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 26.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 103
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 58
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 31
Zabici zrekrutowani 29
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3724
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 260,00
Kasa wydana na modê $2 218,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 640,00
Kasa wydana na fryzjera $1 750,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $474,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $12 342,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30637 z 41967
73%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 119
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6678
Ludzie zniszczeni przez innych 689
Zniszczeni kryminaliœci 336
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3624
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 6098
Zniszczone pojazdy ziemne 964
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 158
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 875 084,00
Liczba przebitych kó³ 379
Liczba strza³ów w g³owê 2406
Wywo³ane po¿ary 1142
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 667
Liczba straconych gwiazdek 326
EfektywnoϾ 54.8%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1075º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.05ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 241.16ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 178.93ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9759650.27ft
Dystans pokonany na nogach 1043041.44ft
Dystans pokonany wp³aw 27197.95ft
Dystans pokonany samochodem 4222276.00ft
Dystans pokonany rowerem 194363.52ft
Dystans pokonany motocyklem 3013529.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 69149.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 192296.27ft
Dystans pokonany samolotem 910843.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 49316.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 37636.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:02
Czas lotu 1:50
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 261
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 188
Kasa zarobiona w taksówce $14 574,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 285,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:10
Dostarczone paczki 89
Pstrykniête zdjêcia 61
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:43
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 6
Najlepszy czas w Freeway 2:33
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:47
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:54
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:11
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:40
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:27
Najlepszy czas w World War Aces 2:29
Najlepszy czas w Barnstorming 6:14
Najlepszy czas w Military Service 15:32
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:00
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:07
Najlepszy czas w Heli Hell 7:12

Get Stats Like These!