About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eeleater
Last Updated: 07/26/07 15:54
Viewed 2873 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 50.27%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11111)
Paskutinë Pereita Misija Learning To Fly
Þaidimo laikas 18:45
Þaidime praëjusios dienos 81 dienos
Þaidimas iðsaugotas 80
Apsilankymai ligoninëje 25
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $7690.00
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 2
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
67 ið 123 bandymø
54.47%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 128.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4430
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 86%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 68%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 6%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai $7690.00
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 4.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 17
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 28
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 12
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 766
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $8.047,00
Tatuiruoèiø biudþetas $215,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $26,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.605,00
Maisto biudþetas $142,00
Visas apsipirkimo biudþetas $23.459,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $853.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.040,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $7.690,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7347 ið 11028
66.62%
Sunaudota sprogmenø (kg) 369
Tavo nuþudyti þmonës 2182
Kitø nuþudyti þmonës 285
Nuþudyti nusikaltëliai 40
Nuþudyti gaujø nariai 711
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1529
Sunaikinti automobiliai/motociklai 639
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $3.443.364,00
Perðautos padangos 69
Ðûviai á galvà 647
Sukelti gaisrai 742
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 43
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 23
Paisekimas 54.47%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 993.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 697
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 957º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 von 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 73.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:51
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1721568.79ft
Pësèiomis nueita 269062.47ft
Plaukte nuplaukta 12823.37ft
Automobiliu nuvaþiuota 1257323.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18048.72ft
Motociklu nuvaþiuota 152108.55ft
Laivu nuplaukta 4226.78ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 8.92ft
Lëktuvu nuskrista 7966.73ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 0:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $5.024,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:54
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!