About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eeleater
Last Updated: 07/26/07 15:54
Viewed 2930 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 50.27%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11111)
Ostatnia Wykonana Misja Learning To Fly
Czas grania 18:45
Miniête dni w grze 81 dni
Iloœæ zapisañ gry 80
Liczba odwiedzin w szpitalu 25
Razy utopiony 0
Szczêœcie $7690.00
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
67 po 123 próbach
54.47%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 128.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 86%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 68%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 6%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 18%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard $7690.00
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 17
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 28
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 12
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 766
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $8 047,00
Kasa wydana na tatua¿e $215,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $26,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 605,00
Kasa wydana na jedzenie $142,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 459,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $853 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 040,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $7 690,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7347 z 11028
66.62%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 369
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2182
Ludzie zniszczeni przez innych 285
Zniszczeni kryminaliœci 40
Zniszczeni cz³onkowie gangów 711
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1529
Zniszczone pojazdy ziemne 639
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 443 364,00
Liczba przebitych kó³ 69
Liczba strza³ów w g³owê 647
Wywo³ane po¿ary 742
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 43
Liczba straconych gwiazdek 23
EfektywnoϾ 54.47%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 993.33ft
Najwy¿szy skok 697
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 957º
Unikalne skoki znalezione 3 von 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 von 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 73.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:51
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1721568.79ft
Dystans pokonany na nogach 269062.47ft
Dystans pokonany wp³aw 12823.37ft
Dystans pokonany samochodem 1257323.25ft
Dystans pokonany rowerem 18048.72ft
Dystans pokonany motocyklem 152108.55ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 4226.78ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 8.92ft
Dystans pokonany samolotem 7966.73ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 0:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $5 024,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:54
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!