About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: franky
Last Updated: 09/30/05 23:05
Viewed 3660 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 88.77%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7489)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 36:38
Þaidime praëjusios dienos 172 dienos
Þaidimas iðsaugotas 330
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 5
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
131 ið 205 bandymø
63.9%
Perpurkðti grafitai 33 out of 100
33%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2590
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 95%
Seksualumas 54%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 55%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 68.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 38
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 36
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 31
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1174
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $52.560,00
Mados biudþetas $21.869,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.130,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.800,00
Maisto biudþetas $10,00
Visas apsipirkimo biudþetas $78.769,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16113 ið 28323
56.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 120
Tavo nuþudyti þmonës 2456
Kitø nuþudyti þmonës 343
Nuþudyti nusikaltëliai 3
Nuþudyti gaujø nariai 1109
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2208
Sunaikinti automobiliai/motociklai 528
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $2.082.632,00
Perðautos padangos 151
Ðûviai á galvà 810
Sukelti gaisrai 780
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 297
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 188
Paisekimas 63.9%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 650.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 52
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 555º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 197.44ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:14
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:14
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5778687.17ft
Pësèiomis nueita 371074.47ft
Plaukte nuplaukta 10537.73ft
Automobiliu nuvaþiuota 2820206.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 253833.30ft
Motociklu nuvaþiuota 1562739.63ft
Laivu nuplaukta 21159.51ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 116192.23ft
Lëktuvu nuskrista 547163.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 10403.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 65376.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:13
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 15 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:13
NRG-500 geriausias laikas 2:42
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:56
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:13
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:10
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:57
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:15
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 6:38
Geriausias laikas - Military Service 8:22
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:50
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:12
Geriausias laikas - Heli Hell 8:23

Get Stats Like These!