About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: fred26
Last Updated: 07/28/07 21:52
Viewed 3080 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16099)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 69:02
Miniête dni w grze 329 dni
Iloœæ zapisañ gry 606
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 17
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 217 próbach
67.28%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6520
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 5:23
Respekt 97%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 56
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 96.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Tueur
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Tueur
Combat shotgun Tueur
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 103
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 144
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3462
Najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $200,00
Kasa wydana na modê $102 984,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 620,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $19 195,00
Kasa wydana na jedzenie $100,15
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $123 889,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 20
Liczba sprzedanych ³upów 58
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 680,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
49716 z 77246
64.36%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 5320
Ludzie zniszczeni przez ciebie 9233
Ludzie zniszczeni przez innych 405
Zniszczeni kryminaliœci 222
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3538
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 8640
Zniszczone pojazdy ziemne 1629
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 159
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $9 228 593,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1744
Wywo³ane po¿ary 4551
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 142566
Liczba straconych gwiazdek 43
EfektywnoϾ 67.28%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double cascade de taré
Najd³uszy skok 1876.00m
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1133º
Unikalne skoki znalezione 70 sur 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 sur 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 348.52m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 53.22m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 57.52m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11762182.1m
Dystans pokonany na nogach 146083.17m
Dystans pokonany wp³aw 12007.16m
Dystans pokonany samochodem 11182850.00m
Dystans pokonany rowerem 82298.90m
Dystans pokonany motocyklem 0.00m
Dystans pokonany ³odzi¹ 30045.56m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 44981.37m
Dystans pokonany samolotem 253824.94m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 10091.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:00
Czas lotu 1:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 24
Kryminaliœci zabici w Vigilante 222
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 105
Kasa zarobiona w taksówce $10 967,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 485,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 117
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 8:02
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:23
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:42
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:57
Najlepszy czas w World War Aces 2:38
Najlepszy czas w Barnstorming 6:07
Najlepszy czas w Military Service 8:31
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:22
Najlepszy czas w Heli Hell 9:32

Get Stats Like These!