About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hamuchen
Last Updated: 09/29/05 02:02
Viewed 4345 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 97.86%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15199)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 106:15
Þaidime praëjusios dienos 416 dienos
Þaidimas iðsaugotas 329
Apsilankymai ligoninëje 123
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $1000000.00
Suvalgyti patiekalai 60
Perdaþyti automobiliai 114
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 390 bandymø
36.67%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 18
Tolimiausias metimas 9.00m
paskutinis ðokiø rezultatas 5120
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 34%
Raumenys 74%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $1000000.00
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 48
Tragiðkø pasimatymø skaièius 11
Prieita iki galo su mergina 23
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 90.00%
Progresas su Michelle 96.00%
Progresas su Helena 14.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 95.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 73
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 58
Verbuoti gaujos nariai 42
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 155
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2672
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.746.880,00
Mados biudþetas $114.424,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.270,00
Kirpyklø biudþetas $1.130,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $33.245,00
Maisto biudþetas $472,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.897.121,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $8.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $27.193.032,00
Loðimuose laimëti pinigai $33.654.604,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
50763 ið 65510
77.49%
Sunaudota sprogmenø (kg) 145
Tavo nuþudyti þmonës 8260
Kitø nuþudyti þmonës 1279
Nuþudyti nusikaltëliai 583
Nuþudyti gaujø nariai 2595
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4441
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1907
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 235
Pridaryta þalos uþ $9.654.608,00
Perðautos padangos 526
Ðûviai á galvà 1948
Sukelti gaisrai 1166
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1557
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 634
Paisekimas 36.67%
Keliskart suimtas 15
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1092.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 55
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 772º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 von 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 241.01m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 47.89m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 57.29m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:28
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3807802.75m
Pësèiomis nueita 287336.97m
Plaukte nuplaukta 15384.27m
Automobiliu nuvaþiuota 2089400.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 170154.98m
Motociklu nuvaþiuota 605269.31m
Laivu nuplaukta 31400.45m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 362.85m
Sraigtasparniu nuskrista 166605.20m
Lëktuvu nuskrista 403464.22m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29797.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 8627.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:41
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:44
Laikas su raketine kuprine 0:51
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 40
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 480
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 166
Taksi uþdirbti pinigai $6.068,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.625,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $18.300,00
Eksportuoti automobiliai 17 von 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 20:42
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 111
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 2:17
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:44
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:42
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:50
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:37
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:28
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:23
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:20
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:27
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 2:20
Geriausias laikas - Barnstorming 6:38
Geriausias laikas - Military Service 15:25
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:36
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:35
Geriausias laikas - Heli Hell 7:57

Get Stats Like These!