About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hamuchen
Last Updated: 09/29/05 02:02
Viewed 4328 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.86%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15199)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 106:15
Miniête dni w grze 416 dni
Iloœæ zapisañ gry 329
Liczba odwiedzin w szpitalu 123
Razy utopiony 0
Szczêœcie $1000000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 60
Przemalowania samochodów 114
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 390 próbach
36.67%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 18
Najdalszy skok na rowerze 9.00m
Ostatni wynik w tañczeniu 5120
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 34%
Musku³y 74%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $1000000.00
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 48
Liczba spieprzonych randek 11
Liczba numerków z dziewczynami 23
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 90.00%
Postêp z Michelle 96.00%
Postêp z Helen¹ 14.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 95.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 73
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 58
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 42
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 155
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2672
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 746 880,00
Kasa wydana na modê $114 424,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 270,00
Kasa wydana na fryzjera $1 130,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $33 245,00
Kasa wydana na jedzenie $472,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 897 121,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $8 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $27 193 032,00
Kasa wygrana w kasynach $33 654 604,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
50763 z 65510
77.49%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 145
Ludzie zniszczeni przez ciebie 8260
Ludzie zniszczeni przez innych 1279
Zniszczeni kryminaliœci 583
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2595
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4441
Zniszczone pojazdy ziemne 1907
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 235
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $9 654 608,00
Liczba przebitych kó³ 526
Liczba strza³ów w g³owê 1948
Wywo³ane po¿ary 1166
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 1557
Liczba straconych gwiazdek 634
EfektywnoϾ 36.67%
Razy z³apany 15
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1092.00m
Najwy¿szy skok 55
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 772º
Unikalne skoki znalezione 12 von 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 6 von 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 241.01m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 47.89m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 57.29m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:28
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3807802.75m
Dystans pokonany na nogach 287336.97m
Dystans pokonany wp³aw 15384.27m
Dystans pokonany samochodem 2089400.50m
Dystans pokonany rowerem 170154.98m
Dystans pokonany motocyklem 605269.31m
Dystans pokonany ³odzi¹ 31400.45m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 362.85m
Dystans pokonany helikopterem 166605.20m
Dystans pokonany samolotem 403464.22m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 29797.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 8627.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:51
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 40
Kryminaliœci zabici w Vigilante 480
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 166
Kasa zarobiona w taksówce $6 068,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 625,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $18 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 17 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:42
Dostarczone paczki 72
Pstrykniête zdjêcia 111
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 2:17
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:50
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:37
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:28
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:23
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:27
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 6:38
Najlepszy czas w Military Service 15:25
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:36
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:35
Najlepszy czas w Heli Hell 7:57

Get Stats Like These!