About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hello
Last Updated: 06/28/05 04:21
Viewed 4885 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 81.82%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7811)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 60:15
Þaidime praëjusios dienos 221 dienos
Þaidimas iðsaugotas 290
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 157
Perdaþyti automobiliai 52
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
115 ið 182 bandymø
63.19%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 75.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 650
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 51%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 30
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 25
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 70.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 66.04%
Priklausanèios teritorijos 35
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 35
Verbuoti gaujos nariai 38
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1244
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.040,00
Mados biudþetas $2.844,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $1.243,00
Visas apsipirkimo biudþetas $21.447,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $6.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
28456 ið 33887
83.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 166
Tavo nuþudyti þmonës 3044
Kitø nuþudyti þmonës 557
Nuþudyti nusikaltëliai 110
Nuþudyti gaujø nariai 1157
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2655
Sunaikinti automobiliai/motociklai 673
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $2.399.851,00
Perðautos padangos 267
Ðûviai á galvà 879
Sukelti gaisrai 397
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 475
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 318
Paisekimas 63.19%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 516º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1238.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:42
Toliausiai ant priekinio rato 164.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 97.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:47
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:40
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7549633.94ft
Pësèiomis nueita 764626.75ft
Plaukte nuplaukta 64061.99ft
Automobiliu nuvaþiuota 4272395.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 163931.95ft
Motociklu nuvaþiuota 1658858.75ft
Laivu nuplaukta 132454.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 109028.64ft
Lëktuvu nuskrista 341225.84ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 43050.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:08
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 112
Taksi uþdirbti pinigai $12.395,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $19.960,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 18 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 131
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:00
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!