About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hemant_mathur
Last Updated: 03/17/07 16:07
Viewed 3899 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8806)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 63:47
Miniête dni w grze 263 dni
Iloœæ zapisañ gry 401
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 1
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 212 próbach
68.87%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 20
Najdalszy skok na rowerze 153.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3770
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 97%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 86%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 18
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 49.00%
Postêp z Michelle 30.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 40.00%
Postêp z Millie 63.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 141
Zabici zrekrutowani 88
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 111
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1711
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $237 720,00
Kasa wydana na modê $26 150,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 430,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $250,00
Kasa wydana na jedzenie $2,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $266 552,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 382 580,00
Kasa wygrana w kasynach $2 566 644,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 49
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 220,00
Najwiêkszy ³up $6 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14319 z 23415
61.15%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 251
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3229
Ludzie zniszczeni przez innych 554
Zniszczeni kryminaliœci 61
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1643
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2852
Zniszczone pojazdy ziemne 766
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 109
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 088 201,00
Liczba przebitych kó³ 179
Liczba strza³ów w g³owê 1451
Wywo³ane po¿ary 421
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 903
Liczba straconych gwiazdek 312
EfektywnoϾ 68.87%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 660º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 827.37ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 688.14ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 137.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9401910.92ft
Dystans pokonany na nogach 673506.63ft
Dystans pokonany wp³aw 32745.55ft
Dystans pokonany samochodem 3911119.50ft
Dystans pokonany rowerem 215256.52ft
Dystans pokonany motocyklem 3153293.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 103712.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 418281.00ft
Dystans pokonany samolotem 871036.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 19830.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3130.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:25
Czas lotu 2:14
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 147
Kasa zarobiona w taksówce $6 252,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 920,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $12 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:29
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 86
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:26
NRG-500 Najlepszy czas 2:59
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:41
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:25
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:51
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:25
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:28
Najlepszy czas w Barnstorming 8:13
Najlepszy czas w Military Service 8:53
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 8:26
Najlepszy czas w Heli Hell 13:23

Get Stats Like These!