About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: henx
Last Updated: 08/17/05 11:40
Viewed 3582 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 10.16%
Nusikaltëlio reitingas Buster (330)
Paskutinë Pereita Misija Running Dog
Þaidimo laikas 12:41
Þaidime praëjusios dienos 62 dienos
Þaidimas iðsaugotas 31
Apsilankymai ligoninëje 38
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 2
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 21
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
17 ið 44 bandymø
38.64%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 114.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3640
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 81%
Pagarba 11%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 15%
Raumenys 85%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 10%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 13%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 30.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 158
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $367,00
Tatuiruoèiø biudþetas $630,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $92,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.439,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $100,00
Nuosavybës biudþetas $10.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $350,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 22
Vagystëmis uþdirbti pinigai $5.200,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
1586 ið 2448
64.79%
Sunaudota sprogmenø (kg) 50
Tavo nuþudyti þmonës 513
Kitø nuþudyti þmonës 197
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 123
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 134
Sunaikinti automobiliai/motociklai 74
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 4
Pridaryta þalos uþ $266.924,00
Perðautos padangos 68
Ðûviai á galvà 95
Sukelti gaisrai 83
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 121
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 65
Paisekimas 38.64%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas No INSANE stunts completed
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 120.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 228º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 839751.9ft
Pësèiomis nueita 167689.20ft
Plaukte nuplaukta 1193.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 421979.66ft
Dviraèiu nuvaþiuota 51906.39ft
Motociklu nuvaþiuota 140936.42ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 43080.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12966.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:38
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!