About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: henx
Last Updated: 08/17/05 11:40
Viewed 3581 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 10.16%
Ranking kryminalny Buster (330)
Ostatnia Wykonana Misja Running Dog
Czas grania 12:41
Miniête dni w grze 62 dni
Iloœæ zapisañ gry 31
Liczba odwiedzin w szpitalu 38
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 46
Przemalowania samochodów 2
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 21
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
17 po 44 próbach
38.64%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 114.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 81%
Respekt 11%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 15%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 10%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 13%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 30.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 158
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $367,00
Kasa wydana na tatua¿e $630,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $92,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 439,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $10 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $350,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 22
Kasa zarobiona na w³amaniach $5 200,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
1586 z 2448
64.79%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 50
Ludzie zniszczeni przez ciebie 513
Ludzie zniszczeni przez innych 197
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 123
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 134
Zniszczone pojazdy ziemne 74
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 4
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $266 924,00
Liczba przebitych kó³ 68
Liczba strza³ów w g³owê 95
Wywo³ane po¿ary 83
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 121
Liczba straconych gwiazdek 65
EfektywnoϾ 38.64%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn No INSANE stunts completed
Najd³uszy skok 120.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 228º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 839751.9ft
Dystans pokonany na nogach 167689.20ft
Dystans pokonany wp³aw 1193.56ft
Dystans pokonany samochodem 421979.66ft
Dystans pokonany rowerem 51906.39ft
Dystans pokonany motocyklem 140936.42ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 43080.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12966.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:31
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:38
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!