About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hisshouburaiken
Last Updated: 06/25/05 04:36
Viewed 3366 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7067)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 48:15
Þaidime praëjusios dienos 198 dienos
Þaidimas iðsaugotas 202
Apsilankymai ligoninëje 43
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 274
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 265 bandymø
42.64%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4250
Þaidëjo statistikos
Storumas 55%
Iðtvermë 92%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 10%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 37.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 46
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 49
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1999
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $31.780,00
Mados biudþetas $7.099,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.712,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $788,00
Visas apsipirkimo biudþetas $42.079,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $624.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100.953,00
Loðimuose laimëti pinigai $100.102,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $851,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $150,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 9
Vagystëmis uþdirbti pinigai $900,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21039 ið 29615
71.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 141
Tavo nuþudyti þmonës 4019
Kitø nuþudyti þmonës 577
Nuþudyti nusikaltëliai 90
Nuþudyti gaujø nariai 1927
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3128
Sunaikinti automobiliai/motociklai 762
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 87
Pridaryta þalos uþ $1.805.860,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 637
Sukelti gaisrai 750
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 435
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 296
Paisekimas 42.64%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1713º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 444.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 163.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 45.04ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6314315.01ft
Pësèiomis nueita 721497.38ft
Plaukte nuplaukta 21088.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 3378334.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 68500.19ft
Motociklu nuvaþiuota 1111840.88ft
Laivu nuplaukta 32333.71ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 156382.84ft
Lëktuvu nuskrista 769874.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 51186.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3276.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:51
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 190
Taksi uþdirbti pinigai $1.947,00
Nuveþti keleiviai 18
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.940,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 23:08
Pristatyti siuntiniai 12
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:07
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:36
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:29
Geriausias laikas - Heli Hell 6:17

Get Stats Like These!