About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hraman
Last Updated: 06/20/05 18:05
Viewed 4990 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.59%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6294)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 29:14
Þaidime praëjusios dienos 117 dienos
Þaidimas iðsaugotas 165
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 53
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 135 bandymø
78.52%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2550
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 47%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 39%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 29%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 75%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 34
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.38%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 43
Viso nuþudyta gaujø nariø 59
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1165
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $145.880,00
Mados biudþetas $28.600,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.335,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $41.425,00
Maisto biudþetas $407,00
Visas apsipirkimo biudþetas $215.897,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $718.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $1,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11532 ið 18626
61.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 69
Tavo nuþudyti þmonës 2662
Kitø nuþudyti þmonës 393
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1065
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2261
Sunaikinti automobiliai/motociklai 623
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $2.755.292,00
Perðautos padangos 147
Ðûviai á galvà 945
Sukelti gaisrai 843
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 144
Paisekimas 78.52%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 190.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 501º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 176.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 164.44ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:13
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3896562.44ft
Pësèiomis nueita 392395.97ft
Plaukte nuplaukta 11641.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 1875605.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 26426.12ft
Motociklu nuvaþiuota 730324.63ft
Laivu nuplaukta 19181.49ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 156692.91ft
Lëktuvu nuskrista 654244.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30050.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:51
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:42
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:34
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:44
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!