About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hunter88888
Last Updated: 12/27/07 12:28
Viewed 3072 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 93.05%
Nusikaltëlio reitingas OG (210405)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 19:04
Þaidime praëjusios dienos 108 dienos
Þaidimas iðsaugotas 246
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 0
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
138 ið 151 bandymø
91.39%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 52 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 15290
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 59%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 98
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 54
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3244
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $93.815,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.662,00
Kirpyklø biudþetas $1.860,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $17.805,00
Maisto biudþetas $32,00
Visas apsipirkimo biudþetas $114.724,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $0,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 37
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $28.880,00
Didþiausias vagysèiø grobis $28.880,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
47969 ið 110375
43.46%
Sunaudota sprogmenø (kg) 21
Tavo nuþudyti þmonës 5038
Kitø nuþudyti þmonës 238
Nuþudyti nusikaltëliai 129
Nuþudyti gaujø nariai 3246
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 15
Viso teisëtø nuþudymø 4902
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1339
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $8.360.709,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 450
Sukelti gaisrai 650
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 14
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Paisekimas 91.39%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 10316.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 457
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3507º
Rasti unikalûs ðuoliai 72 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 72 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 429.82ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 230.27ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 29812612.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 12:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2022514.6ft
Pësèiomis nueita 354128.28ft
Plaukte nuplaukta 1508.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 564695.56ft
Dviraèiu nuvaþiuota 60829.43ft
Motociklu nuvaþiuota 497803.63ft
Laivu nuplaukta 43782.46ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 120054.36ft
Lëktuvu nuskrista 379712.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:02
Skrydþiø laikas 0:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $5.043,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 65
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 0:35
NRG-500 geriausias laikas 0:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 4:54
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:21
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 3:45
Geriausias rato laikas - dirt track 0:27
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:16
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:21
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0:43
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:00
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 0:49
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 0:53
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 1:19
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 1:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 1:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0:44
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 0:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 1:42
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 2:09
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:01
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 0:47
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 0:55
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!