About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hunter88888
Last Updated: 12/27/07 12:28
Viewed 3148 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 93.05%
Ranking kryminalny OG (210405)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 19:04
Miniête dni w grze 108 dni
Iloœæ zapisañ gry 246
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 0
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
138 po 151 próbach
91.39%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 52 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 15290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 59%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 98
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 37
Zabici zrekrutowani 18
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 54
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3244
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $93 815,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 662,00
Kasa wydana na fryzjera $1 860,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $17 805,00
Kasa wydana na jedzenie $32,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $114 724,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $0,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 37
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $28 880,00
Najwiêkszy ³up $28 880,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
47969 z 110375
43.46%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 21
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5038
Ludzie zniszczeni przez innych 238
Zniszczeni kryminaliœci 129
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3246
Zabicia od ostatniego zapisania gry 15
Zanotowane zabójstwa 4902
Zniszczone pojazdy ziemne 1339
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 360 709,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 450
Wywo³ane po¿ary 650
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 14
Liczba straconych gwiazdek 0
EfektywnoϾ 91.39%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 10316.67ft
Najwy¿szy skok 457
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 3507º
Unikalne skoki znalezione 72 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 72 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 429.82ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 230.27ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 29812612.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:49
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 12:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2022514.6ft
Dystans pokonany na nogach 354128.28ft
Dystans pokonany wp³aw 1508.16ft
Dystans pokonany samochodem 564695.56ft
Dystans pokonany rowerem 60829.43ft
Dystans pokonany motocyklem 497803.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 43782.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 120054.36ft
Dystans pokonany samolotem 379712.72ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:02
Czas lotu 0:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $5 043,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 65
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 0:35
NRG-500 Najlepszy czas 0:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 4:54
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:21
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 3:45
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:27
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:16
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:21
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0:43
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:00
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 0:49
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 0:53
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 1:19
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 1:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 1:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0:44
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 0:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 1:42
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 2:09
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 0:47
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 0:55
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!