About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hustla
Last Updated: 06/25/05 22:46
Viewed 3734 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15188)
Paskutinë Pereita Misija Into The Country
Þaidimo laikas 34:12
Þaidime praëjusios dienos 111 dienos
Þaidimas iðsaugotas 135
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 27
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 182 bandymø
62.09%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 30lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2590
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 45%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 35.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 18.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 69
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 42
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2349
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $7.600,00
Mados biudþetas $4.835,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.765,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $37.825,00
Maisto biudþetas $54,00
Visas apsipirkimo biudþetas $53.429,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.811,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $25.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
34073 ið 64895
52.5%
Sunaudota sprogmenø (kg) 433
Tavo nuþudyti þmonës 3898
Kitø nuþudyti þmonës 489
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 2241
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3536
Sunaikinti automobiliai/motociklai 601
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $2.785.676,00
Perðautos padangos 172
Ðûviai á galvà 424
Sukelti gaisrai 704
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 84
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 41
Paisekimas 62.09%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 30
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1065º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 20.66ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 263.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 137.96ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4288591.6ft
Pësèiomis nueita 430165.50ft
Plaukte nuplaukta 8698.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 2382818.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 47606.33ft
Motociklu nuvaþiuota 855567.06ft
Laivu nuplaukta 45847.27ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 136112.05ft
Lëktuvu nuskrista 358850.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20433.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2493.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:54
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:33
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:52
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 21 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 25:43
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 26
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 15:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 6:25
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:30
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:39
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:08
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:06
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:00
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!