About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hustla
Last Updated: 06/25/05 22:46
Viewed 3585 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15188)
Ostatnia Wykonana Misja Into The Country
Czas grania 34:12
Miniête dni w grze 111 dni
Iloœæ zapisañ gry 135
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 27
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 182 próbach
62.09%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 30lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 45%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 35.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 18.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 69
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 42
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2349
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $7 600,00
Kasa wydana na modê $4 835,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 765,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $37 825,00
Kasa wydana na jedzenie $54,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $53 429,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 811,00
Kasa wygrana w kasynach $25 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $25 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
34073 z 64895
52.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 433
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3898
Ludzie zniszczeni przez innych 489
Zniszczeni kryminaliœci 33
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2241
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3536
Zniszczone pojazdy ziemne 601
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 785 676,00
Liczba przebitych kó³ 172
Liczba strza³ów w g³owê 424
Wywo³ane po¿ary 704
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 84
Liczba straconych gwiazdek 41
EfektywnoϾ 62.09%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 30
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1065º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 20.66ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 263.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 137.96ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:05
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4288591.6ft
Dystans pokonany na nogach 430165.50ft
Dystans pokonany wp³aw 8698.01ft
Dystans pokonany samochodem 2382818.25ft
Dystans pokonany rowerem 47606.33ft
Dystans pokonany motocyklem 855567.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 45847.27ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 136112.05ft
Dystans pokonany samolotem 358850.47ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 20433.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2493.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:52
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 21 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:43
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 26
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 15:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 6:25
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:30
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:06
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:00
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!