About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jabbatheblob
Last Updated: 03/19/07 14:31
Viewed 3337 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 90.37%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8448)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 78:17
Þaidime praëjusios dienos 235 dienos
Þaidimas iðsaugotas 118
Apsilankymai ligoninëje 21
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 63
Perdaþyti automobiliai 55
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
127 ið 249 bandymø
51%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 55.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 7620
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 70
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 37
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 92.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 48
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 49.06%
Priklausanèios teritorijos 26
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 89
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 45
Viso nuþudyta gaujø nariø 66
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1649
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.600,00
Mados biudþetas $28.706,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.120,00
Kirpyklø biudþetas $2.045,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.440,00
Maisto biudþetas $559,00
Visas apsipirkimo biudþetas $37.970,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.039.908,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.306.006,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $733.902,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $500.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 28
Parduota pavogtø dalykø 57
Vagystëmis uþdirbti pinigai $32.740,00
Didþiausias vagysèiø grobis $19.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
27834 ið 31901
87.25%
Sunaudota sprogmenø (kg) 196
Tavo nuþudyti þmonës 3495
Kitø nuþudyti þmonës 573
Nuþudyti nusikaltëliai 213
Nuþudyti gaujø nariai 1573
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2529
Sunaikinti automobiliai/motociklai 657
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 105
Pridaryta þalos uþ $2.248.824,00
Perðautos padangos 222
Ðûviai á galvà 567
Sukelti gaisrai 552
Policija
policijos kyðiai 20
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 499
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 356
Paisekimas 51%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1122º
Rasti unikalûs ðuoliai 37 out of 70
52.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 32 out of 70
45.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 919.41ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 172.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 350781696.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11509649.77ft
Pësèiomis nueita 912675.38ft
Plaukte nuplaukta 43596.19ft
Automobiliu nuvaþiuota 6369299.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 340870.66ft
Motociklu nuvaþiuota 3004603.50ft
Laivu nuplaukta 161200.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4771.13ft
Sraigtasparniu nuskrista 112730.90ft
Lëktuvu nuskrista 452042.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 96040.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 11820.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:18
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:59
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 0:52
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 211
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 210
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 174
Taksi uþdirbti pinigai $29.437,00
Nuveþti keleiviai 75
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $21.475,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 12
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $43.800,00
Eksportuoti automobiliai 25 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:36
Pristatyti siuntiniai 78
Padarytos nuotraukos 88
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 23
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 2
Geriausias laikas - dirt track 5:53
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:40
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:54
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:16
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:21
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:30
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!