About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jabbatheblob
Last Updated: 03/19/07 14:31
Viewed 3298 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 90.37%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8448)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 78:17
Miniête dni w grze 235 dni
Iloœæ zapisañ gry 118
Liczba odwiedzin w szpitalu 21
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 63
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
127 po 249 próbach
51%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 55.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 40%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 70
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 37
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 48
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 49.06%
Utrzymane terytoria 26
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 89
Zabici zrekrutowani 45
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 66
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1649
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 600,00
Kasa wydana na modê $28 706,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 120,00
Kasa wydana na fryzjera $2 045,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $3 440,00
Kasa wydana na jedzenie $559,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 970,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 039 908,00
Kasa wygrana w kasynach $3 306 006,00
Kasa przegrana w kasynach $733 902,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $500 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500 000,00
Iloœc zrabowanych domów 28
Liczba sprzedanych ³upów 57
Kasa zarobiona na w³amaniach $32 740,00
Najwiêkszy ³up $19 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
27834 z 31901
87.25%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 196
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3495
Ludzie zniszczeni przez innych 573
Zniszczeni kryminaliœci 213
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1573
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2529
Zniszczone pojazdy ziemne 657
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 105
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 248 824,00
Liczba przebitych kó³ 222
Liczba strza³ów w g³owê 567
Wywo³ane po¿ary 552
Policja
Iloœæ ³apówek 20
Liczba zdobytych gwiazdek 499
Liczba straconych gwiazdek 356
EfektywnoϾ 51%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6243.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1122º
Unikalne skoki znalezione 37 out of 70
52.86%
Unikalne skoki wykonane 32 out of 70
45.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 919.41ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 172.45ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 350781696.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11509649.77ft
Dystans pokonany na nogach 912675.38ft
Dystans pokonany wp³aw 43596.19ft
Dystans pokonany samochodem 6369299.50ft
Dystans pokonany rowerem 340870.66ft
Dystans pokonany motocyklem 3004603.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 161200.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4771.13ft
Dystans pokonany helikopterem 112730.90ft
Dystans pokonany samolotem 452042.28ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 96040.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 11820.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:59
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 0:52
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 211
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 210
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 174
Kasa zarobiona w taksówce $29 437,00
Podwiezieni pasa¿erowie 75
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 475,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 12
Kasa zarobiona jako alfons $43 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 25 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:36
Dostarczone paczki 78
Pstrykniête zdjêcia 88
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 23
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 2
Najlepszy czas w dirt track 5:53
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:40
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:54
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:58
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:16
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:21
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:09
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:30
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!