About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jackbauer69
Last Updated: 09/04/08 18:26
Viewed 2742 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (27907)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 69:54
Þaidime praëjusios dienos 343 dienos
Þaidimas iðsaugotas 669
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 79
Perdaþyti automobiliai 91
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 240 bandymø
60.42%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6210
Þaidëjo statistikos
Storumas 37%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 42
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 35
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 43.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 52.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 83
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 218
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3368
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $631.420,00
Mados biudþetas $111.314,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.552,00
Kirpyklø biudþetas $3.300,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $46.564,00
Maisto biudþetas $726,00
Visas apsipirkimo biudþetas $794.176,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.015.385,00
Loðimuose laimëti pinigai $13.498.400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 22
Parduota pavogtø dalykø 62
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.080,00
Didþiausias vagysèiø grobis $6.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
58662 ið 74872
78.35%
Sunaudota sprogmenø (kg) 736
Tavo nuþudyti þmonës 9319
Kitø nuþudyti þmonës 1034
Nuþudyti nusikaltëliai 270
Nuþudyti gaujø nariai 3435
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 8413
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2393
Sunaikinti laivai 14
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 504
Pridaryta þalos uþ $13.065.621,00
Perðautos padangos 476
Ðûviai á galvà 2871
Sukelti gaisrai 1676
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1302
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 587
Paisekimas 60.42%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1425º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 591.56ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 300.12ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 190.96ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:57
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:27
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9999790.98ft
Pësèiomis nueita 1174648.13ft
Plaukte nuplaukta 18806.10ft
Automobiliu nuvaþiuota 5234515.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 394746.94ft
Motociklu nuvaþiuota 1385178.00ft
Laivu nuplaukta 96768.55ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 373760.63ft
Lëktuvu nuskrista 1256417.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 840.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 64110.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:17
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:27
Laikas su raketine kuprine 0:36
Skrydþiø laikas 2:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 168
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.592,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.835,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 21:22
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 40
BMX geriausias laikas 1:40
NRG-500 geriausias laikas 2:04
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:33
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:03
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:37
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:55
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:56
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:51
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:20
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:27
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 2:08
Geriausias laikas - Barnstorming 5:39
Geriausias laikas - Military Service 4:33
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:13
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:48
Geriausias laikas - Heli Hell 5:20

Get Stats Like These!