About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jackbauer69
Last Updated: 09/04/08 18:26
Viewed 2658 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Soldier (27907)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 69:54
Miniête dni w grze 343 dni
Iloœæ zapisañ gry 669
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 79
Przemalowania samochodów 91
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 240 próbach
60.42%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6210
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 37%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 42
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 35
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 43.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 52.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 83
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 218
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3368
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $631 420,00
Kasa wydana na modê $111 314,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 552,00
Kasa wydana na fryzjera $3 300,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $46 564,00
Kasa wydana na jedzenie $726,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $794 176,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 015 385,00
Kasa wygrana w kasynach $13 498 400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 22
Liczba sprzedanych ³upów 62
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 080,00
Najwiêkszy ³up $6 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
58662 z 74872
78.35%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 736
Ludzie zniszczeni przez ciebie 9319
Ludzie zniszczeni przez innych 1034
Zniszczeni kryminaliœci 270
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3435
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 8413
Zniszczone pojazdy ziemne 2393
Zniczone ³odzie 14
Zniszczone helikoptery i samoloty 504
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $13 065 621,00
Liczba przebitych kó³ 476
Liczba strza³ów w g³owê 2871
Wywo³ane po¿ary 1676
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 1302
Liczba straconych gwiazdek 587
EfektywnoϾ 60.42%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 5
Najwiêkszy obrót przy skoku 1425º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 591.56ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 300.12ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 190.96ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:57
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:27
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9999790.98ft
Dystans pokonany na nogach 1174648.13ft
Dystans pokonany wp³aw 18806.10ft
Dystans pokonany samochodem 5234515.50ft
Dystans pokonany rowerem 394746.94ft
Dystans pokonany motocyklem 1385178.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 96768.55ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 373760.63ft
Dystans pokonany samolotem 1256417.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 840.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 64110.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:17
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:36
Czas lotu 2:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 168
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 592,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 835,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:22
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 40
BMX Najlepszy czas 1:40
NRG-500 Najlepszy czas 2:04
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:03
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:37
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:55
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:56
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:49
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:17
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:51
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:27
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 2:08
Najlepszy czas w Barnstorming 5:39
Najlepszy czas w Military Service 4:33
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:13
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:48
Najlepszy czas w Heli Hell 5:20

Get Stats Like These!