About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: janwillem
Last Updated: 09/18/05 09:07
Viewed 3010 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10426)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 73:51
Þaidime praëjusios dienos 341 dienos
Þaidimas iðsaugotas 612
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 38
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 289 bandymø
49.83%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4450
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 19
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 13.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 50.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1770
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $407.340,00
Mados biudþetas $3.202,00
Tatuiruoèiø biudþetas $972,00
Kirpyklø biudþetas $1.060,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $9.046,00
Maisto biudþetas $250,00
Visas apsipirkimo biudþetas $421.120,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.070.058,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.848.988,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 37
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23481 ið 32940
71.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 80
Tavo nuþudyti þmonës 3979
Kitø nuþudyti þmonës 524
Nuþudyti nusikaltëliai 116
Nuþudyti gaujø nariai 1714
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 41
Viso teisëtø nuþudymø 3080
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1116
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 134
Pridaryta þalos uþ $5.344.838,00
Perðautos padangos 226
Ðûviai á galvà 772
Sukelti gaisrai 1670
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 640
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 355
Paisekimas 49.83%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 77
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1165º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 228.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 322.13ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11948795.63ft
Pësèiomis nueita 729041.75ft
Plaukte nuplaukta 47572.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 5853430.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 206728.97ft
Motociklu nuvaþiuota 3278569.50ft
Laivu nuplaukta 146786.42ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 514290.31ft
Lëktuvu nuskrista 1026562.69ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 138626.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7186.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:38
Laikas su raketine kuprine 0:56
Skrydþiø laikas 2:39
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.283,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.530,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 21:59
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 2:21
NRG-500 geriausias laikas 2:33
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:57
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:00
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:58
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:04
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:42
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:12
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:08
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:35
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:15
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:22
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:28
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 5:07
Geriausias laikas - Barnstorming 4:55
Geriausias laikas - Military Service 7:51
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:03
Geriausias laikas - Heli Hell 7:30

Get Stats Like These!