About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jaredb
Last Updated: 07/09/05 02:41
Viewed 3082 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 44.39%
Ranking kryminalny Shooter (5524)
Ostatnia Wykonana Misja Learning To Fly
Czas grania 25:16
Miniête dni w grze 97 dni
Iloœæ zapisañ gry 125
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 159
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
66 po 117 próbach
56.41%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2070
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 33%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 14%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 49.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 112
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $80 500,00
Kasa wydana na modê $350,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 540,00
Kasa wydana na jedzenie $318,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $88 598,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $446 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $410 000,00
Kasa wygrana w kasynach $4 410 000,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 400 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 12
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 800,00
Najwiêkszy ³up $1 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4204 z 8850
47.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 104
Ludzie zniszczeni przez ciebie 927
Ludzie zniszczeni przez innych 193
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 88
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 580
Zniszczone pojazdy ziemne 223
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 90
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 367 367,00
Liczba przebitych kó³ 126
Liczba strza³ów w g³owê 224
Wywo³ane po¿ary 642
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 238
Liczba straconych gwiazdek 207
EfektywnoϾ 56.41%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 306.67ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 346º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 598.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 59.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 127.04ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3453522.88ft
Dystans pokonany na nogach 224246.95ft
Dystans pokonany wp³aw 7715.98ft
Dystans pokonany samochodem 2499250.75ft
Dystans pokonany rowerem 56299.57ft
Dystans pokonany motocyklem 349414.72ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22597.64ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 70191.52ft
Dystans pokonany samolotem 111692.43ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 68166.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 43946.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:49
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 278
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 204
Kasa zarobiona w taksówce $1 117,00
Podwiezieni pasa¿erowie 14
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 150,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!