About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jas0npn02241988
Last Updated: 07/26/05 11:50
Viewed 2619 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 85.56%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9238)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 97:31
Þaidime praëjusios dienos 398 dienos
Þaidimas iðsaugotas 623
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 160
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 182 bandymø
64.29%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3170
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 42
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 80.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 92.00%
Progresas su Katie 89.00%
Progresas su Millie 48.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.18%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 90
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1251
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $309.360,00
Mados biudþetas $38.923,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.262,00
Kirpyklø biudþetas $1.830,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $300,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $22.515,00
Maisto biudþetas $1.532,00
Visas apsipirkimo biudþetas $375.322,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.100,00
Loðimuose laimëti pinigai $300,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $800,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 230
Parduota pavogtø dalykø 232
Vagystëmis uþdirbti pinigai $182.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $35.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30881 ið 39734
77.72%
Sunaudota sprogmenø (kg) 314
Tavo nuþudyti þmonës 4377
Kitø nuþudyti þmonës 652
Nuþudyti nusikaltëliai 109
Nuþudyti gaujø nariai 1211
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3309
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1300
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $5.535.025,00
Perðautos padangos 272
Ðûviai á galvà 412
Sukelti gaisrai 596
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 539
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 328
Paisekimas 64.29%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 33
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 767º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.14ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 135.02ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 95.51ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 14:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13413491.84ft
Pësèiomis nueita 1173969.00ft
Plaukte nuplaukta 44959.58ft
Automobiliu nuvaþiuota 7358841.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 243189.84ft
Motociklu nuvaþiuota 1633866.63ft
Laivu nuplaukta 268290.34ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 71775.02ft
Sraigtasparniu nuskrista 526255.19ft
Lëktuvu nuskrista 1985404.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13113.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 93826.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 18:00
Laikas su raketine kuprine 2:37
Skrydþiø laikas 3:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $5.802,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.620,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:27
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 78
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 3:06
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!