About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jbc
Last Updated: 06/23/05 08:06
Viewed 4302 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.17%
Ranking kryminalny Jacker (4908)
Ostatnia Wykonana Misja Dam Rider
Czas grania 28:01
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 143
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
91 po 125 próbach
72.8%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3570
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 34%
Wytrzyma³oœæ 71%
Respekt 40%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 15%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 66%
Umiejêtnoœæ latania 60%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 19%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 63.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 83.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Los Santos Vagos
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 129
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 000,00
Kasa wydana na modê $4 430,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 030,00
Kasa wydana na jedzenie $300,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $26 010,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 003 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $189 136,00
Kasa wygrana w kasynach $94 820,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $20 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4920 z 8298
59.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 751
Ludzie zniszczeni przez innych 188
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 102
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 603
Zniszczone pojazdy ziemne 201
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 95
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 370 802,00
Liczba przebitych kó³ 80
Liczba strza³ów w g³owê 216
Wywo³ane po¿ary 415
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 157
Liczba straconych gwiazdek 112
EfektywnoϾ 72.8%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 366.67ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 298
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3648.41ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:55
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 214.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4317939.29ft
Dystans pokonany na nogach 264020.81ft
Dystans pokonany wp³aw 13385.67ft
Dystans pokonany samochodem 2272172.50ft
Dystans pokonany rowerem 87222.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1290614.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26939.64ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 93302.77ft
Dystans pokonany samolotem 226847.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 39833.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3600.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $115,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:07
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!