About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jerbro
Last Updated: 08/03/05 19:46
Viewed 2932 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 45.99%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4421)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 33:24
Þaidime praëjusios dienos 120 dienos
Þaidimas iðsaugotas 153
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 64
Perdaþyti automobiliai 37
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
80 ið 113 bandymø
70.8%
Perpurkðti grafitai 39 out of 100
39%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 91.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3040
Þaidëjo statistikos
Storumas 14%
Iðtvermë 100%
Pagarba 27%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 22%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 40%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 78
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $77.600,00
Mados biudþetas $292,00
Tatuiruoèiø biudþetas $190,00
Kirpyklø biudþetas $1.400,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $624,00
Visas apsipirkimo biudþetas $80.106,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.300,00
Nuosavybës biudþetas $260.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6150 ið 8504
72.32%
Sunaudota sprogmenø (kg) 73
Tavo nuþudyti þmonës 774
Kitø nuþudyti þmonës 206
Nuþudyti nusikaltëliai 59
Nuþudyti gaujø nariai 41
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 517
Sunaikinti automobiliai/motociklai 391
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 86
Pridaryta þalos uþ $2.591.711,00
Perðautos padangos 137
Ðûviai á galvà 78
Sukelti gaisrai 709
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 210
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 151
Paisekimas 70.8%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 236º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 247.32ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5609568.01ft
Pësèiomis nueita 264742.09ft
Plaukte nuplaukta 16397.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 3730623.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 217056.52ft
Motociklu nuvaþiuota 490064.38ft
Laivu nuplaukta 55346.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 333881.13ft
Lëktuvu nuskrista 449193.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 17060.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35203.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:16
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $13.129,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.940,00
Sàvadavimo lygis 6
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $3.600,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!