About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jerbro
Last Updated: 08/03/05 19:46
Viewed 2886 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 45.99%
Ranking kryminalny Jacker (4421)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 33:24
Miniête dni w grze 120 dni
Iloœæ zapisañ gry 153
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 37
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
80 po 113 próbach
70.8%
Zamalowane tagi 39 out of 100
39%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 91.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 14%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 27%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 22%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 40%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 78
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $77 600,00
Kasa wydana na modê $292,00
Kasa wydana na tatua¿e $190,00
Kasa wydana na fryzjera $1 400,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $624,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $80 106,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $260 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6150 z 8504
72.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 73
Ludzie zniszczeni przez ciebie 774
Ludzie zniszczeni przez innych 206
Zniszczeni kryminaliœci 59
Zniszczeni cz³onkowie gangów 41
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 517
Zniszczone pojazdy ziemne 391
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 86
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 591 711,00
Liczba przebitych kó³ 137
Liczba strza³ów w g³owê 78
Wywo³ane po¿ary 709
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 210
Liczba straconych gwiazdek 151
EfektywnoϾ 70.8%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 220.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 236º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 247.32ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5609568.01ft
Dystans pokonany na nogach 264742.09ft
Dystans pokonany wp³aw 16397.35ft
Dystans pokonany samochodem 3730623.25ft
Dystans pokonany rowerem 217056.52ft
Dystans pokonany motocyklem 490064.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 55346.21ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 333881.13ft
Dystans pokonany samolotem 449193.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 17060.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35203.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $13 129,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 940,00
Poziom alfonsa 6
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $3 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!