About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jesper5
Last Updated: 06/22/05 09:42
Viewed 3188 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.21%
Ranking kryminalny Soldier (29698)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 36:41
Miniête dni w grze 155 dni
Iloœæ zapisañ gry 255
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
126 po 175 próbach
72%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 7
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 94%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 42%
Musku³y 41%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 75%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 91.00%
Postêp z Michelle 20.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 31
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 659
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $111 700,00
Kasa wydana na modê $885,00
Kasa wydana na tatua¿e $40,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $25 610,00
Kasa wydana na jedzenie $334,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $136 269,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $651 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $26 321 332,00
Kasa wygrana w kasynach $127 950 800,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $47 880 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11577 z 22138
52.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 80
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1778
Ludzie zniszczeni przez innych 338
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 610
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1635
Zniszczone pojazdy ziemne 556
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 858 145,00
Liczba przebitych kó³ 144
Liczba strza³ów w g³owê 424
Wywo³ane po¿ary 289
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 205
Liczba straconych gwiazdek 146
EfektywnoϾ 72%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 523.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 380º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1077.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 160.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 116.72ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5268780.11ft
Dystans pokonany na nogach 436069.31ft
Dystans pokonany wp³aw 5902.34ft
Dystans pokonany samochodem 2968400.00ft
Dystans pokonany rowerem 158940.13ft
Dystans pokonany motocyklem 529142.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 94882.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 168551.34ft
Dystans pokonany samolotem 802825.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 102590.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1476.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:37
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 1:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 89
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:53
NRG-500 Najlepszy czas 2:21
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:05
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:08
Najlepszy czas w Barnstorming 4:52
Najlepszy czas w Military Service 4:03
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:36
Najlepszy czas w Heli Hell 9:54

Get Stats Like These!