About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: josvg
Last Updated: 06/29/05 17:13
Viewed 3045 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7070)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 39:08
Þaidime praëjusios dienos 188 dienos
Þaidimas iðsaugotas 183
Apsilankymai ligoninëje 83
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 300
Suvalgyti patiekalai 7
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 162 bandymø
63.58%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 8 out of 50
16%
Surinktos pasagos 15 out of 50
30%
Surinktos kriauklës 9 out of 50
18%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3620
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 23%
Raumenys 12%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 80%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 90%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 3.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 52
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 88.89%
Priklausanèios teritorijos 48
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 48
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 89
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1648
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $110.240,00
Mados biudþetas $494,00
Tatuiruoèiø biudþetas $920,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.500,00
Maisto biudþetas $44,00
Visas apsipirkimo biudþetas $113.898,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $422.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.290,00
Loðimuose laimëti pinigai $75.410,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $69.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13964 ið 31978
43.67%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 3251
Kitø nuþudyti þmonës 557
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 1644
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2187
Sunaikinti automobiliai/motociklai 380
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 134
Pridaryta þalos uþ $2.232.827,00
Perðautos padangos 170
Ðûviai á galvà 1506
Sukelti gaisrai 603
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 481
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 211
Paisekimas 63.58%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 296.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 477º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 7798.95ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 3:33
Toliausiai ant priekinio rato 580.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 224.05ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5638962.59ft
Pësèiomis nueita 843880.00ft
Plaukte nuplaukta 17390.83ft
Automobiliu nuvaþiuota 2173854.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 153825.38ft
Motociklu nuvaþiuota 1280591.25ft
Laivu nuplaukta 74342.47ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 148875.31ft
Lëktuvu nuskrista 861556.69ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 84646.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:49
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 1:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 79
Taksi uþdirbti pinigai $111,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 27
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:13
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:00
Geriausias laikas - Heli Hell 6:02

Get Stats Like These!