About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jreitmeier
Last Updated: 11/08/05 05:13
Viewed 3367 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (27260)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 89:38
Þaidime praëjusios dienos 286 dienos
Þaidimas iðsaugotas 207
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 47
Perdaþyti automobiliai 55
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 255 bandymø
56.86%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 30
Tolimiausias metimas 236.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4590
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 24%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 25%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 44
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 41
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 90.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 92.00%
Progresas su Katie 60.00%
Progresas su Millie 32.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1772
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $68.000,00
Mados biudþetas $42.868,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.307,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $45.413,00
Maisto biudþetas $430,00
Visas apsipirkimo biudþetas $156.318,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $12.439.146,00
Loðimuose laimëti pinigai $90.152.552,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $42.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.750.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 23
Vagystëmis uþdirbti pinigai $4.740,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22081 ið 25364
87.06%
Sunaudota sprogmenø (kg) 221
Tavo nuþudyti þmonës 4576
Kitø nuþudyti þmonës 702
Nuþudyti nusikaltëliai 133
Nuþudyti gaujø nariai 1734
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3770
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1367
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 130
Pridaryta þalos uþ $4.527.562,00
Perðautos padangos 155
Ðûviai á galvà 539
Sukelti gaisrai 594
Policija
policijos kyðiai 46
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 574
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 385
Paisekimas 56.86%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 44
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1285º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 6083.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:56
Toliausiai ant priekinio rato 631.78ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 398.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15249908.66ft
Pësèiomis nueita 1070059.13ft
Plaukte nuplaukta 38224.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 9176039.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 301900.53ft
Motociklu nuvaþiuota 3118164.00ft
Laivu nuplaukta 142343.48ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1807.74ft
Sraigtasparniu nuskrista 432867.91ft
Lëktuvu nuskrista 883972.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 84530.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:06
Laikas su raketine kuprine 0:45
Skrydþiø laikas 2:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 102
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 85
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 114
Taksi uþdirbti pinigai $15.277,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.010,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $19.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 19:09
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 82
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 1:57
NRG-500 geriausias laikas 2:10
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:12
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:43
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:06
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:26
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:45
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:27
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:59
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:10
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:02
Geriausias laikas - World War Aces 2:22
Geriausias laikas - Barnstorming 5:43
Geriausias laikas - Military Service 4:37
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:05
Geriausias laikas - Heli Hell 5:18

Get Stats Like These!