About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: juca
Last Updated: 04/01/08 08:38
Viewed 2767 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12453)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 70:44
Miniête dni w grze 267 dni
Iloœæ zapisañ gry 289
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 104
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 317 próbach
45.11%
Zamalowane tagi 84 out of 100
84%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 62%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 73
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 83.33%
Utrzymane terytoria 45
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 45
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 25
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 67
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2801
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $108 000,00
Kasa wydana na modê $3 089,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 614,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $53 928,00
Kasa wydana na jedzenie $849,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $166 230,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 444 752,00
Kasa wygrana w kasynach $10 884 754,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $560 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30414 z 40210
75.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 374
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6438
Ludzie zniszczeni przez innych 807
Zniszczeni kryminaliœci 329
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2714
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4719
Zniszczone pojazdy ziemne 1621
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 478 553,00
Liczba przebitych kó³ 286
Liczba strza³ów w g³owê 2207
Wywo³ane po¿ary 1819
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 811
Liczba straconych gwiazdek 334
EfektywnoϾ 45.11%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6333.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 918º
Unikalne skoki znalezione 23 out of 70
32.86%
Unikalne skoki wykonane 19 out of 70
27.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2397.45ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 345.03ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:24
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 195.02ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:50
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:09
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12172897.44ft
Dystans pokonany na nogach 868128.69ft
Dystans pokonany wp³aw 14063.18ft
Dystans pokonany samochodem 5708359.50ft
Dystans pokonany rowerem 370813.59ft
Dystans pokonany motocyklem 3461893.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 148883.39ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2085.50ft
Dystans pokonany helikopterem 367011.59ft
Dystans pokonany samolotem 1224728.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3953.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2976.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:31
Czas lotu 2:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 17
Kryminaliœci zabici w Vigilante 272
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 84
Kasa zarobiona w taksówce $14 346,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 615,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:42
Dostarczone paczki 69
Pstrykniête zdjêcia 117
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:50
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:09
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:54
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:17
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 2:43
Najlepszy czas w Barnstorming 5:06
Najlepszy czas w Military Service 6:58
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:40
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:10
Najlepszy czas w Heli Hell 6:03

Get Stats Like These!