About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: juleswijers
Last Updated: 04/09/06 14:17
Viewed 3256 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 48.13%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4711)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 33:44
Þaidime praëjusios dienos 131 dienos
Þaidimas iðsaugotas 161
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 26
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
85 ið 123 bandymø
69.11%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 99%
Pagarba 47%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 34%
Raumenys 74%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 18%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 30%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 4.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 41
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 177
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $55.240,00
Mados biudþetas $390,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.880,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $58,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.600,00
Maisto biudþetas $139,00
Visas apsipirkimo biudþetas $60.449,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $186.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4808 ið 10644
45.17%
Sunaudota sprogmenø (kg) 70
Tavo nuþudyti þmonës 1362
Kitø nuþudyti þmonës 249
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 177
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 945
Sunaikinti automobiliai/motociklai 358
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 99
Pridaryta þalos uþ $1.803.286,00
Perðautos padangos 81
Ðûviai á galvà 343
Sukelti gaisrai 687
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 295
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 221
Paisekimas 69.11%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 370.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 343º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.29ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:13
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3809240.8ft
Pësèiomis nueita 390185.19ft
Plaukte nuplaukta 7746.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 1873897.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 21612.84ft
Motociklu nuvaþiuota 543074.63ft
Laivu nuplaukta 33427.16ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5227.99ft
Sraigtasparniu nuskrista 151707.06ft
Lëktuvu nuskrista 680877.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 72926.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 28556.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:54
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:01
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 7
Uþgesinti gaisrai 28
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $50,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:44
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!