About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: madpeanuts
Last Updated: 01/03/10 10:13
Viewed 2336 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5937)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 32:27
Þaidime praëjusios dienos 133 dienos
Þaidimas iðsaugotas 52
Apsilankymai ligoninëje 68
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 113
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 225 bandymø
45.78%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2960
Þaidëjo statistikos
Storumas 45%
Iðtvermë 52%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 49%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 18.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 28
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 44
Viso nuþudyta gaujø nariø 68
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1071
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $67.680,00
Mados biudþetas $2.282,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.584,00
Kirpyklø biudþetas $1.830,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.290,00
Maisto biudþetas $1.020,00
Visas apsipirkimo biudþetas $75.536,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $236.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $410,00
Loðimuose laimëti pinigai $222,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $188,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $148,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13734 ið 26993
50.88%
Sunaudota sprogmenø (kg) 108
Tavo nuþudyti þmonës 2663
Kitø nuþudyti þmonës 556
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 965
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1613
Sunaikinti automobiliai/motociklai 649
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 121
Pridaryta þalos uþ $1.995.407,00
Perðautos padangos 208
Ðûviai á galvà 861
Sukelti gaisrai 1100
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 319
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 202
Paisekimas 45.78%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 453.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 516º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 5875.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:27
Toliausiai ant priekinio rato 223.74ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 149.69ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4333915.97ft
Pësèiomis nueita 430097.53ft
Plaukte nuplaukta 9528.59ft
Automobiliu nuvaþiuota 1970262.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 58410.17ft
Motociklu nuvaþiuota 1089447.63ft
Laivu nuplaukta 72906.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 136590.02ft
Lëktuvu nuskrista 563903.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2770.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 50
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 2
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!