About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mar1us80
Last Updated: 08/28/06 17:27
Viewed 3546 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Soldier (23534)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 29:20
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 127
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 600
Liczba zjedzonych posi³ków 87
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
90 po 148 próbach
60.81%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 30 out of 50
60%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5180
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 67%
Pojemnoœæ p³uc 85%
Seksapil 57%
Musku³y 64%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 55%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 95%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 24.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 9
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 23
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 414
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $131 740,00
Kasa wydana na modê $850,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 030,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $22 150,00
Kasa wydana na jedzenie $453,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $155 023,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $474 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $41 032 448,00
Kasa wygrana w kasynach $17 075 196,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 35
Liczba sprzedanych ³upów 43
Kasa zarobiona na w³amaniach $22 780,00
Najwiêkszy ³up $21 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11258 z 21723
51.83%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 391
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1809
Ludzie zniszczeni przez innych 241
Zniszczeni kryminaliœci 93
Zniszczeni cz³onkowie gangów 404
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1436
Zniszczone pojazdy ziemne 450
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 110
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 878 834,00
Liczba przebitych kó³ 160
Liczba strza³ów w g³owê 555
Wywo³ane po¿ary 919
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 57549
Liczba straconych gwiazdek 84
EfektywnoϾ 60.81%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1541º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3533.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:44
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 233.92ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 223.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3879558.05ft
Dystans pokonany na nogach 315828.78ft
Dystans pokonany wp³aw 12293.25ft
Dystans pokonany samochodem 1786893.75ft
Dystans pokonany rowerem 143831.73ft
Dystans pokonany motocyklem 884926.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25213.44ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 136280.64ft
Dystans pokonany samolotem 513446.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53806.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7036.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:38
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 8
Ugaszone po¿ary 38
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $19 843,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $620,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:16
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 31
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 3:09
NRG-500 Najlepszy czas 10:22
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 2
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!